La Immaculada Concepcion School

From the Registrar's Office

Student Document Request Guide

Before Submitting A Request

Prepare all the necessary documents.

Example:

  • Parents’ Authorization Letter
  • Letter from the requesting Organization or School

Ihanda ang lahat ng mga dokumentong maaring kailanganin.

Halimbawa:

  • Sulat ng pahintulot mula sa mga magulang
  • Sulat mula sa organisasyon o paaralan na humiling ng mga dokumento

Important:

No school documents will be released if the student still has an outstanding balance. Kindly check with the Accounting Office if your account is up-to-date.

Importante:

Walang dokumentong maaring ibigay sa estudyante na may kakulangan pa sa kaniyang account. Maaring makipag ugnayan sa Accounting Office para masigurado na ang inyong account ay ‘up-to-date’.

How will your request be processed?

Documentation Verification

After submitting a Document Request, the Registrar will verify if the documents you have submitted are sufficient.

If the documents you provided are acceptable, the Registrar will approve the request for the next step – Account Verification.

If the documents you provided are lacking or wrong, the Registrar will decline your request and you will receive an email informing you.

Paano i-proseso ang iyong mga dokumento?

Pagsuri ng Naipasang Dokumento

Matapos ipasa ang iyong ‘Document Request’, susuriin ng Registrar kung mga naisumite na mga dokumento ay sapat.

Kung ito ay sapat, aaprubahan ito ng Registrar para sa susunod na hakbang – Account Verification.

Kung hindi sapat, may kulang o mali ang mga dokumentong inyong naipasa, tatanggihan ng Registrar ang inyong request at makakatanggap kayo ng email tungkol dito.

Processing Fees

Good Moral Certificate (GMC):

  • First request: No charge.
  • Second and succeeding requests: P100.00

 

Form-137:

  • First request: P200.00
  • Second and succeeding requests: P350.00

 

Diploma (replacement): P500.00

 

Certified True Copy: P100.00

 

Certificate of Enrollment (resets at the start of every Academic Year):

  • First request: No charge.
  • Second and succeeding requests: P100.00

 

Note: For official documents (like diplomas), replacement requests will also require that you provide an Affidavit of Loss or equivalent.

 

Account Verification

After the Registrar approves the Document Request, the Accounting Department will verify if the student account is updated or cleared.

If the student’s account is updated/cleared, the Accounting Department will give the Registrar authorization to proceed to the next step – Document Preparation.

If the student’s account still has unpaid accounts, the Accounting Department will decline the request and you will receive an email requesting you to contact them to settle your accounts.

Account Verification

Matapos aprubahan ng Registrar ang Document Request, sisiguraduhin ng Accounting Department kung ang account ng estudyante ay updated o malinis.

Kung updated ang account ng estudyante, bibigyan ng Accounting Department ang Registrar’s Office ng pahintulot  na magpatuloy  sa sususnod na hakbang – Document Preparation.

Kung may pagkukulang pa sa account ng estudyante, tatanggihan ng Accounting Department ang Document Request at makakatanggap kayo ng email na humihiling na makipag-ugnayan sa kanila.

Document Preparation

Once the Registrar receives authorization from the Accounting Department, your request will be prepared.

Time to completion will depend on the type of documents being requested.

Once all the documents are prepared, the Registrar will send a text or an email which will include your reference number. This will inform you that the documents are ready for pick-up.

You may now schedule an appointment date for your pick-up.

Document Preparation

Kapag nakatanggap na ang Registrar ng pahintulot mula sa Accounting Department, ihahanda na ang mga dokumento.

Kung gaano katagal matapos ang pagtatapos ay depende sa uri ng mga dokumentong hinihiling.

Kapag matapos ang lahat ng mga dokumento, magpapadala ng text o email, kung saan nakalagay din ang inyong reference number, ang Registrar na ipinaalam na handa na ang mga dokumento.

Maari na kayong gumawa ng appointment.

Document Request Form

Schedule an Appointment

Once you have received an email or a text message informing you that your documents are ready, you may schedule a visit to the school at a date and time that is convenient for you. Be sure that you already have your reference number ready.

Schedule an Appointment

Kapag nakatanggap na kayo ng email o text message na pinaaalam na handa na ang mga dokumento, maari na kayong gumawa ng appointment para bumisita sa LICS sa araw at oras na maluwag sa inyo. Pakisigurado na handa na ang inyong reference number.

Note: Paper Claim Stubs

If you have an old claim stub from the paper request form, you may drop by between 9 am to 3 pm, Mondays to Thursdays (except holidays) and you’ll be placed on the queue.

Note: Paper Claim Stubs

Kung mayroon kayong claim stub na galing sa lumang request form na papel, maari kayong bumisita mula 9 am hanggang 3 pm, Lunes hangang Huwebes maliban sa mga holidays at ilalagay kayo sa pila.

Schedule an Appointment